Kategoria: Sztuka i komputer

MARTWA NATURA

Twórczość komputerowa. Termin złożony z dwóch słów, które dotyczą dwu dziedzin tak odległych, tak do siebie — zdawałoby się — nie przystających, jak świat ludzkich uczuć i świat maszyn. Ledwie się to określenie naro­dziło i zanim się z nim oswojono, w kołach związanych ze sztuką spotkało się z żywioło­wym sprzeciwem, a w kołach „komputer olo- gów” z pewną dozą pogardy, którą można by tłumaczyć ostrożnością typową dla techników i lekceważeniem rzeczy niekonkretnych. Jedynie grupa entuzjastów komputeryzowa­nia wszystkiego co się da, zdecydowana była traktować sztukę jako jedną ze sfer ludzkiej działalności, a wobec tego nadającą się do kom­puteryzacji — jeśli nie już, to jutro, pojutrze. Przykłady, jakie dla poparcia owej tezy poda­wano, ukazywały nieprawdopodobny rozwój maszyn oszczędzających wysiłek człowieka i zwiększających efektywność ludzkiego działa­nia.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!

WYRĘCZAJĄCE NARZĘDZIA

Narzędzia nas wyręczające są istotnie coraz wydajniejsze i coraz bardziej skomplikowane. Nikt z pasażerów autobusu nie doznaje dziś olśnienia na widok mechanicznego konduktora, choć może jeszcze niektórzy tęsknią do funkcjo­nariusza w tradycyjnym mundurze MZK. Z czasem przyzwyczailiśmy się do automa­tów bardziej złożonych, sprawujących nadzór nad prostymi „roboczymi” narzędziami. Maszy­ny zaczęły zwalniać nie tylko ręce bezpośrednio zatrudnione w produkcji, ale i te, które przed­tem produkcją sterowały. Przejmując kolejno czynności manualne, a następnie zastępując nas w pracach bardziej skomplikowanych, mu­siały podejmować najpierw łatwe decyzje, póź­niej trudniejsze, a jeszcze później — samodziel­nie rozwiązywać problemy, za które odpowie­dzialność ponosił dotychczas człowiek.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!

CYFROWA MASZYNA

Okazało się, że komputer, nazywany także elektroniczną maszyną cyfrową, doskonale na­daje się na mądrego szefa bezmyślnych urzą­dzeń automatycznych. Dzięki swoim zaletom o których później — wszedł trwale do prze­mysłu, ekonomii, eksperymentów naukowych, do badania przestrzeni kosmicznej. Czemu więc nie miałby wejść do jeszcze jednej domeny na­szej działalności — do sztuki?Opisywanie konstrukcji komputera i zakresu jego funkcji czytelnikowi, który ma dostęp do bogatej literatury popularnonaukowej na ten temat, wydaje się zabiegiem zbędnym. Jeśli zaś znajdzie się ktoś, kto przedtem niezbyt intere­sował się komputerem, wystarczy chyba mu po­wiedzieć, że istnieje zasadnicza różnica między maszyną cyfrową i maszyną poruszającą się na czterech kółkach typu Fiat 125.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!

MATEMATYCZNA OBSERWACJA

Komputer to urządzenie, które dokonuje operacji matema­tycznych posługując się informacjami zapisy­wanymi dla jego potrzeb w postaci cyfr, ma pojemną pamięć, pracuje bardzo szybko i bar­dzo sprawnie. Gdy sprzęgniemy go z urządze­niami pośredniczącymi we wprowadzaniu i wy­prowadzaniu danych oraz z automatami, któ­rymi steruje, pracę komputera można by nazwać porównawczo wspólną akcją mózgu i rąk.Zakapslować butelkę piwa czy zmontować ^ karoserię samochodową — każdy wie, że to fraszka dla automatu. Ale już nieco nas zaska­kuje fakt, że automat kieruje dużą fabryką lub oblicza średni wzrost statystycznego Polaka. Nie zawsze uprzytamniamy sobie, że to złożone działanie daje się rozłożyć na szereg działań prostych nie wymagających interwencji czło­wieka.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!