W TEORII

W teorii ekonomia stara się wyjaśnić wszystkie zjawiska wartości, w praktyce zaś matematyka i buchalteria zarachowują wartości dóbr. Bu- chalterya stoi’więc w bardzo blizkim związku z ekonomią. Teorya buchal­teryi opierać się tez powinna na’ ekonomii, zaś reguły buchalteryi muszą znaleźć uzasadnienie w ekonomii. Podobnie jak fizyka przedstawia zja­wiska mechaniczne’, akustyczne, dynamiczne itp., tak samo też i zjawiska ekonomiczne powinny być przedstawione za pomocą _n a u k i, którą hazy ‚wam (celowo podkreślono s^owo «nazywam») ekonometr,yą. Ekono- metrya opiera się na ekonomii, matematyce i geometrii i jest częścią ekono­mii, podobnie jak trigonometrya jest częścią,geometryi. Buchalterya jest wtenczas tylko zużytkowaniem ekonometryi, podobnie jak matematyka zu- żytkowuje’prawidła algebry.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)